Visual

Klachten

Soms komt het voor dat u vragen heeft over wat er op school gebeurt. U kunt hierover uiteraard bij het betreffende teamlid of de leidinggevende terecht.

Soms kan een vraag uitmonden in een klacht. Om duidelijk aan te geven hoe u daarbij kunt handelen hebben we een klachtenregeling. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U bespreekt de zaak met het betreffende teamlid.
  • Als dit overleg voor u onbevredigend is verlopen, wendt u zich tot de afdelingsdirecteur.
  • De afdelingsdirecteur bespreekt uw klacht met het teamlid. U krijgt hiervan een terugkoppeling.
  • Als de leidinggevende de klacht niet naar uw tevredenheid oplost, spreekt u de sectordirecteur of het bestuur van stichting Resonans aan.
  • De afdelingsdirecteur zal na afhandeling van de klacht altijd informeren of de afhandeling naar uw tevredenheid was. Jaarlijks bespreken we eventuele klachten in het team.

Interne vertrouwenspersoon

Zowel leerlingen, ouders als personeelsleden kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met klachten en vragen. In overleg met haar kan men vervolgens (indien gewenst) contact zoeken met de vertrouwensarts of andere instanties. Karianne Barth, groepsleerkracht bovenbouw en Esther Tetteroo, groepsleerkracht onderbouw, zijn de interne vertrouwenspersonen van De Duinpieper. Karianne is het aanspreekpunt voor de
groepen groen, oranje, paars en lila. Esther is het aanspreekpunt
voor de groepen rood, geel, blauw en mint.
E-mail: kbarth@resonansonderwijs.nl en etetteroo@resonansonderwijs.nl

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  •  lichamelijk geweld;
  •  grove pesterijen;
  •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).